Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Navigation

Content

perl-ldap (perl)

Perl - ldap (Offizielles Paket)

Version: 3.4.0 Status: stable Release Datum: 2024-02-21
Autor: the eisfair team, team(at)eisfair(dot)org
Internal Program Version: ldap  0.68.5.38.2

A Client interface for LDAP servers.

http://search.cpan.org/~marschap/perl-ldap
SHA256-Prüfsumme: 1d4d064659ededcbc96a91649d506212108f36e5faa78ea15b737ef98f5fd4a2
Größe: 112.27 KByte
Info-Datei: https://www.pack-eis.de/dl.php?l=62810/perl-ldap.tar.bz2.info
Benötigte Pakete: perl 3.4.0
perl-convert-asn1 3.4.0