Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Content

Kategorie drivers

Offizielles Paket = Offizielles eisfair-Paket
Geprüftes Paket = Paket geprüft


drivers

Offizielles Paket avm_fritz_usb2x_3.16.74-eisfair-1-PAE 2.8.10 AVM FRITZ!CARD USB2X for 3.16.74-eisfair-1-PAE (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz_usb2x_3.16.74-eisfair-1-SMP 2.8.10 AVM FRITZ!CARD USB2X for 3.16.74-eisfair-1-SMP (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz_usb2x_3.16.74-eisfair-1-VIRT 2.8.10 AVM FRITZ!CARD USB2X for 3.16.74-eisfair-1-VIRT (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz_usb2x_4.9.210-eisfair-1-PAE 2.9.1 AVM FRITZ!CARD USB2X for 4.9.210-eisfair-1-PAE (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz_usb2x_4.9.210-eisfair-1-SMP 2.9.1 AVM FRITZ!CARD USB2X for 4.9.210-eisfair-1-SMP (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz_usb2x_4.9.210-eisfair-1-VIRT 2.9.1 AVM FRITZ!CARD USB2X for 4.9.210-eisfair-1-VIRT (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz_usb2x_4.9.215-eisfair-1-pae 3.0.1 AVM FRITZ!CARD USB2X for 4.9.215-eisfair-1-pae (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz_usb2x_4.9.215-eisfair-1-smp 3.0.1 AVM FRITZ!CARD USB2X for 4.9.215-eisfair-1-smp (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz_usb2x_4.9.215-eisfair-1-virt 3.0.1 AVM FRITZ!CARD USB2X for 4.9.215-eisfair-1-virt (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz_usb2x_4.9.218-eisfair-1-pae 3.0.1 AVM FRITZ!CARD USB2X for 4.9.218-eisfair-1-PAE (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz_usb2x_4.9.218-eisfair-1-smp 3.0.1 AVM FRITZ!CARD USB2X for 4.9.218-eisfair-1-SMP (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz_usb2x_4.9.218-eisfair-1-virt 3.0.1 AVM FRITZ!CARD USB2X for 4.9.218-eisfair-1-VIRT (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz_usb2x_4.9.220-eisfair-1-pae 3.0.1 AVM FRITZ!CARD USB2X for 4.9.220-eisfair-1-PAE (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz_usb2x_4.9.220-eisfair-1-smp 3.0.1 AVM FRITZ!CARD USB2X for 4.9.220-eisfair-1-SMP (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz_usb2x_4.9.220-eisfair-1-virt 3.0.1 AVM FRITZ!CARD USB2X for 4.9.220-eisfair-1-VIRT (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz-1_pci_3.16.74-eisfair-1-PAE 2.8.10 AVM FRITZ-1!CARD PCI for 3.16.74-eisfair-1-PAE (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz-1_pci_3.16.74-eisfair-1-SMP 2.8.10 AVM FRITZ-1!CARD PCI for 3.16.74-eisfair-1-SMP (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz-1_pci_3.16.74-eisfair-1-VIRT 2.8.10 AVM FRITZ-1!CARD PCI for 3.16.74-eisfair-1-VIRT (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz-1_pci_4.9.210-eisfair-1-PAE 2.9.1 AVM FRITZ-1!CARD PCI for 4.9.210-eisfair-1-PAE (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz-1_pci_4.9.210-eisfair-1-SMP 2.9.1 AVM FRITZ-1!CARD PCI for 4.9.210-eisfair-1-SMP (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz-1_pci_4.9.210-eisfair-1-VIRT 2.9.1 AVM FRITZ-1!CARD PCI for 4.9.210-eisfair-1-VIRT (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz-1_pci_4.9.215-eisfair-1-pae 3.0.1 AVM FRITZ-1!CARD PCI for 4.9.215-eisfair-1-pae (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz-1_pci_4.9.215-eisfair-1-smp 3.0.1 AVM FRITZ-1!CARD PCI for 4.9.215-eisfair-1-smp (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz-1_pci_4.9.215-eisfair-1-virt 3.0.1 AVM FRITZ-1!CARD PCI for 4.9.215-eisfair-1-virt (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz-1_pci_4.9.218-eisfair-1-pae 3.0.1 AVM FRITZ-1!CARD PCI for 4.9.218-eisfair-1-PAE (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz-1_pci_4.9.218-eisfair-1-smp 3.0.1 AVM FRITZ-1!CARD PCI for 4.9.218-eisfair-1-SMP (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz-1_pci_4.9.218-eisfair-1-virt 3.0.1 AVM FRITZ-1!CARD PCI for 4.9.218-eisfair-1-VIRT (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz-1_pci_4.9.220-eisfair-1-pae 3.0.1 AVM FRITZ-1!CARD PCI for 4.9.220-eisfair-1-PAE (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz-1_pci_4.9.220-eisfair-1-smp 3.0.1 AVM FRITZ-1!CARD PCI for 4.9.220-eisfair-1-SMP (no GPL)
Offizielles Paket avm_fritz-1_pci_4.9.220-eisfair-1-virt 3.0.1 AVM FRITZ-1!CARD PCI for 4.9.220-eisfair-1-VIRT (no GPL)
Offizielles Paket capi 2.8.5 CAPI (Configuration for AVM-Cards)
Offizielles Paket capi-tools 2.8.0 Capi-tools - ISDN helper
Offizielles Paket dahdi 2.8.0 DAHDI - Configuration for Telephony-Cards
Offizielles Paket dahdi-3.16.74-eisfair-1-PAE 2.8.10 DAHDI modules - 3.16.74-eisfair-1-PAE
Offizielles Paket dahdi-3.16.74-eisfair-1-SMP 2.8.10 DAHDI modules - 3.16.74-eisfair-1-SMP
Offizielles Paket dahdi-3.16.74-eisfair-1-VIRT 2.8.10 DAHDI modules - 3.16.74-eisfair-1-VIRT
Offizielles Paket dahdi-4.9.207-eisfair-1-PAE 2.9.1 DAHDI modules - 4.9.207-eisfair-1-PAE
Offizielles Paket dahdi-4.9.210-eisfair-1-PAE 2.9.1 DAHDI modules - 4.9.210-eisfair-1-PAE
Offizielles Paket dahdi-4.9.210-eisfair-1-SMP 2.9.1 DAHDI modules - 4.9.210-eisfair-1-SMP
Offizielles Paket dahdi-4.9.210-eisfair-1-VIRT 2.9.1 DAHDI modules - 4.9.210-eisfair-1-VIRT
Offizielles Paket dahdi-4.9.215-eisfair-1-pae 3.0.1 DAHDI modules - 4.9.215-eisfair-1-pae
Offizielles Paket dahdi-4.9.215-eisfair-1-smp 3.0.1 DAHDI modules - 4.9.215-eisfair-1-smp
Offizielles Paket dahdi-4.9.215-eisfair-1-virt 3.0.1 DAHDI modules - 4.9.215-eisfair-1-virt
Offizielles Paket dahdi-4.9.218-eisfair-1-pae 3.0.1 DAHDI modules - 4.9.218-eisfair-1-PAE
Offizielles Paket dahdi-4.9.218-eisfair-1-smp 3.0.1 DAHDI modules - 4.9.218-eisfair-1-SMP
Offizielles Paket dahdi-4.9.218-eisfair-1-virt 3.0.1 DAHDI modules - 4.9.218-eisfair-1-VIRT
Offizielles Paket dahdi-4.9.220-eisfair-1-pae 3.0.1 DAHDI modules - 4.9.220-eisfair-1-PAE
Offizielles Paket dahdi-4.9.220-eisfair-1-smp 3.0.1 DAHDI modules - 4.9.220-eisfair-1-SMP
Offizielles Paket dahdi-4.9.220-eisfair-1-virt 3.0.1 DAHDI modules - 4.9.220-eisfair-1-VIRT
Offizielles Paket dahdi-tools 2.8.3 DAHDI-Tools - for Hardware Device Interface
Offizielles Paket gpm 3.0.0 gpm - Console Mouse Support
Offizielles Paket misdnuser 2.8.1 mISDNuser - Tools for mISDN Cards
Offizielles Paket pcmcia 2.8.0 PCMCIA - cardmanager tool
Offizielles Paket xtables-addons-4.9.210-eisfair-1-PAE 2.9.0 XTABLES-ADDONS modules - 4.9.210-eisfair-1-PAE
Offizielles Paket xtables-addons-4.9.210-eisfair-1-SMP 2.9.0 XTABLES-ADDONS modules - 4.9.210-eisfair-1-SMP
Offizielles Paket xtables-addons-4.9.210-eisfair-1-VIRT 2.9.0 XTABLES-ADDONS modules - 4.9.210-eisfair-1-VIRT
Offizielles Paket xtables-addons-4.9.215-eisfair-1-pae 3.0.1 XTABLES-ADDONS modules - 4.9.215-eisfair-1-pae
Offizielles Paket xtables-addons-4.9.215-eisfair-1-smp 3.0.1 XTABLES-ADDONS modules - 4.9.215-eisfair-1-smp
Offizielles Paket xtables-addons-4.9.215-eisfair-1-virt 3.0.1 XTABLES-ADDONS modules - 4.9.215-eisfair-1-virt
Offizielles Paket xtables-addons-4.9.218-eisfair-1-pae 3.0.1 XTABLES-ADDONS modules - 4.9.218-eisfair-1-PAE
Offizielles Paket xtables-addons-4.9.218-eisfair-1-smp 3.0.1 XTABLES-ADDONS modules - 4.9.218-eisfair-1-SMP
Offizielles Paket xtables-addons-4.9.218-eisfair-1-virt 3.0.1 XTABLES-ADDONS modules - 4.9.218-eisfair-1-VIRT
Offizielles Paket xtables-addons-4.9.220-eisfair-1-pae 3.0.1 XTABLES-ADDONS modules - 4.9.220-eisfair-1-PAE
Offizielles Paket xtables-addons-4.9.220-eisfair-1-smp 3.0.1 XTABLES-ADDONS modules - 4.9.220-eisfair-1-SMP
Offizielles Paket xtables-addons-4.9.220-eisfair-1-virt 3.0.1 XTABLES-ADDONS modules - 4.9.220-eisfair-1-VIRT