Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Navigation

Content

xtables-geoipupdate-legacy (netservices)

Library: xtables-geoipupdate-legacy - GeoIP Lagacy Updater (Offizielles Paket)

Version: 3.0.1 Status: stable Release Datum: 2021-01-13
Autor: the eisfair team, team(at)eisfair(dot)org
Internal Program Version: xtables-geoipupdate-legacy  1.0.0

Script for updating data in XTables GeoIP Legacy format.

https://github.com/mschmitt/GeoLite2xtables
SHA256-Prüfsumme: 8cbedeed81feaa3e10b00f399015d969f4b3c39f366fa232ea01b371ae8cb166
Größe: 8.5 KByte
Info-Datei: https://www.pack-eis.de/dl.php?l=42904/xtables-geoipupdate-legacy.tar.bz2.info
Benötigte Pakete: geoipupdate 3.0.0
xtables-addons 3.0.0
curl 3.0.4
unzip 3.0.0
perl-text-csv_xs 3.0.0
perl-netaddr-ip 3.0.0
Weitere Funktionen: Changelog anzeigen
Dokumentation anzeigen