Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Navigation

Content

xtables-geoipupdate-legacy (netservices)

xtables-geoipupdate-legacy - GeoIP Lagacy Updater (Offizielles Paket)

Version: 3.0.2 Status: stable Release Datum: 2021-04-08
Autor: the eisfair team, team(at)eisfair(dot)org
Internal Program Version: xtables-geoipupdate-legacy  1.0.0

Script for updating data in XTables GeoIP Legacy format.

https://github.com/mschmitt/GeoLite2xtables
SHA256-Prüfsumme: d5f71e55c3d3b10e56ddcbe321f5cb1d5e434f3e3a69c19cd0e495d0d886c4bd
Größe: 9.12 KByte
Info-Datei: https://www.pack-eis.de/dl.php?l=43808/xtables-geoipupdate-legacy.tar.bz2.info
Benötigte Pakete: geoipupdate 3.0.0
xtables-addons 3.0.0
curl 3.0.4
unzip 3.0.0
perl-text-csv_xs 3.0.0
perl-netaddr-ip 3.0.0
Weitere Funktionen: Changelog anzeigen
Dokumentation anzeigen