Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Navigation

Content

gitea (web)

Gitea - A self controlled git platform (Verifiziert)

Version: 3.2.6 Status: stable Release Datum: 2021-09-22
Autor: sebastian(dot)ertz(at)tk(minus)ertz(dot)de
Internal Program Version: gitea 1.15.3

Gitea - Git with a cup of tea
A painless self-hosted Git Service.

https://gitea.io
SHA256-Prüfsumme: 21fb63b1f77ec2e68a5de6446c173576241d90529a33a2a101fbc5c7bc59c68a
Größe: 30.09 MByte
Eis-List: https://www.pack-eis.de/vieweislist.php?pid=48945
Info-Datei: https://www.pack-eis.de/dl.php?l=48945/gitea.tar.bz2.info
Benötigte Pakete: apache2 3.0.2
database-utils 3.0.1
git-core 3.2.0
gnupg2 3.2.1
sqlite3 3.2.0
Weitere Funktionen: Changelog anzeigen
Dokumentation anzeigen